५. सञ्चालक समितिको गठन 

५. सञ्चालक समितिको गठन 

कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न देहाय बमोजिमको एक सञ्चालक समिति (बोर्ड अफ ट्रष्टिज) रहनेछः–

(क) मन्त्रालयको सचिव –अध्यक्ष
(ख) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय –सदस्य
(ग) मन्त्रालयको सहसचिव –सदस्य
(घ) सहसचिव, कानून तथा न्याय मन्त्रालय –सदस्य
(ङ) सभापति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ वा निजले तोकेको वरिष्ठ सदस्य –सदस्य
(च) सभापति, नेपाल उद्योग परिसंघ वा निजले तोकेको वरिष्ठ सदस्य –सदस्य
(छ) सभापति, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श वा निजले तोकेको वरिष्ठ सदस्य –सदस्य
(ज) नेपाल सरकारले तोकेको ट्रेड यूनियन महासंघका तीन जना प्रतिनिधि –सदस्य
(झ) कार्यकारी निर्देशक –सदस्य–सचिव