१२. कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नु पर्ने 

१२. कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नु पर्ने 

१२. कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नु पर्ने

(१) समितिले नियम ११ बमोजिम कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति गर्दा निजसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम नियुक्ति गर्दा कार्यकारी निर्देशकले सम्पादन गर्नु पर्ने कार्य, सोको कार्य योजना तथा सोको अनुगमन मूल्यांकन सूचक सम्बन्धी व्यवस्था कार्य सम्पादन सम्झौतामा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।