२३. नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने

२३. नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने

२३. नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने ः

(१) नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार कोषलाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम दिइएको निर्देशनको पालना गर्नु कोषको कर्तव्य हुनेछ ।