अनुसूची २ राष्ट्रिय गान

अनुसूची २ राष्ट्रिय गान

(धारा ६ को उपधारा (१) संग सम्बन्धित)

श्रीमान् गम्भीर नेपाली प्रचण्ड प्रतापी भूपति

श्री ५ सरकार महाराजाधिराजको सदा रहोस् उन्नति

राखून् चिरायु ईशले, प्रजा फैलियोस् पुकारौँ जय प्रेमले

हामी नेपाली साराले ।

वैरी सारा हराउन् शान्त होउन् सबै विघ्न व्यथा,

गाउन् सारा दुनियाले सहर्ष नाथको सुकीर्तिकथा,

राखौँ शासन, भारी वीरताले, नेपालमाथि सँधै नाथका

श्री होस् ठूलो हामी नेपालीको ।