२४. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क 

२४. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क 

२४. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क

नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्दा कोषले मन्त्रालय मार्फत गर्नु पर्नेछ ।