४. कार्यविधि बनाउनु पर्ने

४. कार्यविधि बनाउनु पर्ने

४. कार्यविधि बनाउनु पर्ने

(१) नियम ३ वमोजिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा समितिले आवश्यकतानुसार कार्यविधि बनाउनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको कार्यविधि समितिले सार्वजनिक गर्नेछ ।