९. सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा

९. सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा

 

(१) ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिमका सदस्यहरु मध्ये ट्रष्टमा पूरा समय काम गर्ने सदस्यले नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीले पाए सरहको पारिश्रमिक र सुविधा पाउने छ।

(२) उपनियम (१) मा उल्लेख भए बाहेक समितिका अन्य सदस्य, समितिको बैठकमा आमन्त्रण गरिने नेपाल सरकारका पदाधिकारी वा विशेषज्ञले समितिको बैठकमा भाग लिए बापत नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिमको बैठक भत्ता पाउनेछन्।”