९. सदस्यको सुविधा

९. सदस्यको सुविधा

९. सदस्यको सुविधाः

(१) समितिका सदस्यहरुले समितिको प्रत्येक बैठकमा भाग लिए वापत एक हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता पाउने छन् ।
(२) समितिको बैठकमा आमन्त्रण गरिने नेपाल सरकारका पदाधिकारी वा विशेषज्ञलाई बैठकमा भाग लिए वापत उपनियम (१) बमोजिमको बैठक भत्ता प्रदान गरिनेछ