अनुसूची ६ ………………………..

अनुसूची ६ ………………………..

 

 

संविधानको दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज ।

नोटः–
(१) संविधानको पहिलो संशोधनको धारा ३५ बमोजिम निम्नलिखित शब्दका सट्टा निम्नलिखित शब्द राखी रुपान्तर गरिएकोछः–
(१) “एटर्नी जनरल” को सट्टा “महान्यायाधिवक्ता”
(२) “गजेट” को सट्टा “राजपत्र”
(३) “रिपोर्ट” को सट्टा “प्रतिवेदन”
(४) “समन” को सट्टा “समाह्वन”
(५) “जेल” को सट्टा “कारागार”
(६) “पास” को सट्टा “पारित”
(७) “डिक्री” को सट्टा “आज्ञप्ति”
(८) “अपील” को सट्टा “पुनरावेदन”
(९) “कोर्ट मार्शल” को सट्टा “सैनिक अदालत”
(१०) “रिभ्यू” को सट्टा “पुनरावलोकन”
(११) “अफिस” को सट्टा “कार्यालय”
(१२) “गजेटेड्” को सट्टा “राजपत्रांकित”
(१३) “अफिसर” को सट्टा “अधिकृत”
(१४) “पुलिस” को सट्टा “प्रहरी”
(१५) “कमान” को सट्टा “शासन”
(१६) “ब्याचलर्स डिग्रि” को सट्टा “स्नातकोपाधि”
(१७) “पेन्सन” को सट्टा “निवृत्तभरण”

(२) नेपालको संविधानमा भएका संशोधनहरुः–

संशोधन घोषणा मिति                            राजपत्रमा प्रकाशित मिति
१. नेपालको संविधान (पहिलो संशोधनः–२०२३।१०।१४              २०२३।१०।१४
२. नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन):– २०३२।८।२६                २०३२।८।२६
३. नेपालको संविधान (तेस्रो संशोधन):– २०३७।९।१                   २०३७।९।१