नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०४१।९।३
संशोधन

राष्ट्रिय समाचार समिति (पहिलो संशोधन) नियमावली,                         २०४३ २०४३।७।३
राष्ट्रिय समाचार समिति (दोस्रो संशोधन) नियमावली,                            २०४६ २०४६।२।९
राष्ट्रिय समाचार समिति (तेस्रो संशोधन) नियमावली,                             २०४९ २०४९।१०।१२
राष्ट्रिय समाचार समिति (चौथो संशोधन) नियमावली,                              २०५६ २०५६।५।२८
राष्ट्रिय समाचार समिति (पाँचौ संशोधन) नियमावली,                               २०५९ २०५९।११।१९

राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन, २०१९ को दफा ३३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।