Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिच्छेद–२ शेयरसम्बन्धी व्यवस्था

३. शेयरशेयरः कर्मचारी र सर्वसाधारणलाई समितिको शेयर बिक्री गर्ने, विक्री गरेको शेयरको प्रमाण–पत्र दिने, शेयर नामसारी गर्ने र शेयरको लाभांश बाँड्ने सम्बन्धमा विनिमयमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ ।