परिच्छेद–५ कर्मचारीको नियुक्ति, सेवाको शर्त र पारिश्रमिक

परिच्छेद–५ कर्मचारीको नियुक्ति, सेवाको शर्त र पारिश्रमिक

८. ……………………..

९. पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तः

(१) कर्मचारीको पारिश्रमिक र यस नियमावलीमा लेखिएदेखि बाहेक सेवाका अन्य शर्तहरू विनियममा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।
(२) कुनै कर्मचारीले काम गरी पकाएको पारिश्रमिक निज जुनसुकै व्यहोराबाट समितिको नोकरीबाट अलग भए पनि निजले पाउनेछ ।
तर समितिको रकम असूल उपर गरी लिनु पर्ने रहेछ भने निजले पाउने रकममा सो कटाई बाँकी रहेको रकम मात्र निजलाई दिइनेछ ।

१०. टाइम स्केलः टाइम स्केल अनुसार पारिश्रमिक पाउने पदमा नयाँ  नियुक्ति हुने वा नियुक्ति भएको कर्मचारीले टाइम स्केलको न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनेछ ।

११. ग्रेड वृद्धिः नयाँ भर्ना वा बढुवा भएको कर्मचारीले भर्ना वा बढुवा भएको एक आर्थिक वर्षको अवधि पूरा गरी सकेपछि ग्रेड पाउनेछ ।

१२. एफिसियन्सी वारपार गर्नेः कुनै कर्मचारीको एफिसियन्सी वारपार गर्नको निमित्त चाहिर्ने  योग्यता, निपुर्णता, अनुभव र सेवाको यथार्थ विवरण अख्तियारवाला समक्ष शाखा प्रमुखले लिखित रूपमा प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ । तर महाप्रवन्धकको सिफारिस नभई अधिकृत तहको कर्मचारीले एफिसियन्सी वारपार गरेको मानिनेछैन ।

१२क. समितिको सेवामा पुनः कायम भएपछि पूरा तलब भत्ता पाउनेः

कुनै कर्मचारीलाई समितिको सेवाबाट हटाउन वा बर्खास्त गर्न दिइएको आदेश कुनै अदालत वा अधिकारीको निर्णयले रद्द भई सो कर्मचारी समितिको सेवामा पुनः कायम भएमा सेवाबाट हटाईएको वा बर्खास्त गरिएको मितिदेखि पुनः कायम भएको मितिसम्मको पूरा तलब भत्ता र तलब वृद्धि पाउने भए तलव वृद्धि समेत निजले पाउनेछ ।

१२ख. निलम्बन भएमा पाउने तलब भत्ताः

कुनै कर्मचारी समितिको कामको सिलसिलामा भएको कारबाईको फलस्वरुप निलम्बन भएमा सो निलम्बनको अवधिभर निजले आफ्नो तलब भत्ताको आधा मात्र पाउनेछ । तर लागेको आरोप प्रमाणित नभई निजले सफाई पाएमा निलम्बन रहेको अवधिमा आधा तलब भत्ता पाएको भए सो कट्टि गरी र नपाएको भए पूरै तलब भत्ता र तलब वृद्धि पाउने भए सो समेत पाउनेछ । कसुरदार ठहरिएमा निलम्बन भएको मितिदेखिको बाँकी तलब भत्ता पाउने छैन ।