परिच्छेद–६ विदासम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–६ विदासम्बन्धी व्यवस्था

१३. स्वीकृति नलिई विदा बस्न नहुनेः

(१) विदाको स्वीकृति नलिई कुनै पनि कर्मचारीले कार्यालयमा अनुपस्थित हुनु हुँदैन ।

१४. विदा नलिई गयल हुने कर्मचारी उपर कारवाई गर्नेः विदा स्वीकृत नगराई वा विदा अस्वीकृत भएपछि कुनै कर्मचारी कार्यालयमा अनुपस्थित भएमा सो कर्मचारीलाई गयल गरी तलब कट्टा वा अन्य सजाय गर्न सकिनेछ ।

१५. विदा अधिकारको कुरा होइनः  विदा अधिकारको कुरा होइन, सहुलियत मात्र हो ।

१६. स्वीकृति बेगर काम गर्न नहुनेः विदा बसेका कर्मचारीले विदा बा“की छदै विदा दिने अधिकारीको स्वीकृति नलिई कार्यालयमा हाजिर भई काम गर्नु हु“दैन ।

१७. स्वीकृति बेगर इलाका छाड्न नहुनेः विदा बसेको बखत कर्मचारीले आफूले काम गरेको इलाका छाड्न परेमा सोको पनि पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

१८. विदा दिने अधिकारीः (१) देहायका पदका कर्मचारीलाई देहायका अधिकारीले विदा दिन सक्नेछः–

(क) समितिको अधिकृत स्तरीय र सहायक स्तरीय कर्मचारीहरूको विदाको स्वीकृति महाप्रबन्धकले ।
(ख) महाप्रबन्धकको विदाको स्वीकृति बोर्डको अध्यक्षले ।
(ग) कार्यकारिणी अध्यक्ष भएमा सो अध्यक्षको विदाको स्वीकृति नेपाल सरकार, सञ्चार मन्त्रालयले ।
(२) महाप्रबन्धकले भैपरि आउने विदा आफै जनाई लिन सक्नेछ ।
(३) महाप्रबन्धकले विदा स्वीकृति गर्ने अधिकार आफूभन्दा मुनिका कुनै अधिकृतलाई सुम्पन सक्नेछ ।

१९. विदाको किसिम र विदा स्वीकृत गर्ने तरीकाः

कर्मचारीले पाउने विदाको किसिम र विदा स्वीकृति गर्ने तरीका विनियममा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।