परिच्छेद–८  आचरण

परिच्छेद–८  आचरण

२७. हाजिरीः  कर्मचारीले कार्यालयमा रुजु हाजिर भई प्रत्येक दिन साधारणतया सात घण्टा काम गर्नुपर्नेछ ।

२८. समय पालन र नियमितताः कर्मचारीले समितिबाट निर्धारित समयमा नियमित रूपले आफ्नो कार्यालयमा हाजिर हुनु पर्दछ र पहिले विदाको निकासा नलिई कार्यालयमा अनुपस्थित हुनु हु“दैन ।

 

२९. अन्यत्र काम गर्न नहुनेः समितिको काममा हानी नोक्सानी हुने गरी कुनै पनि कर्मचारीले अन्यत्र कुनै काम गर्न हुँदैन ।

३०. व्यापार व्यवसाय, इत्यादिः

(१) कर्मचारीले समितिको स्वीकृति वेगर कुनै व्यापार व्यवसाय गर्न, फर्मको हिस्सेदार हुन वा अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी स्वीकार गर्न हु“दैन । तर सहायक चौथो तह वा सो सरह र सो भन्दा मुनिका कर्मचारीहरूको हकमा यो बन्देज लागू हुनेछैन ।

(२) समितिको स्थायी कर्मचारीले पत्र–पत्रिका संचालन गर्न वा पत्र–पत्रिका वा विदेशी समाचार समितिको प्रतिनिधि भै काम गर्न हु“दैन ।

(३) उपनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कर्मचारीले साहित्यिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक वा कलात्मक ढ·को कार्य गर्न सक्नेछ ।

३१. आचरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाः समितिका कर्मचारीले लोक सेवा आयोगद्वारा स्वीकृत सामान्य सिद्धान्तमा उल्लेख भएको अन्य आचरणसम्बन्धी सिद्धान्तलाई पनि पालन गर्नु पर्नेछ ।