परिच्छेद–९ अवकाश, उपदान र सञ्चयकोष

परिच्छेद–९ अवकाश, उपदान र सञ्चयकोष

३२. अनिवार्य अवकाश

(१) कुनै कर्मचारीको उमेर ५८ वर्ष पूरा भएपछि ………………. निजलाई समितिको नोकरीबाट अवकाश दिइनेछ । स्पष्टीकरण ः यस नियमको प्रयोजनको निमित्त कर्मचारीको उमेर देहाय बमोजिम हिसाब गरिनेछः–

(क) नोकरीमा प्रवेश गरेको बेलामा निजले पेश गरेको शैक्षिक संस्थाको प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्म दिन वा वर्षबाट हुन आएको उमेर,

(ख) त्यस्तो रेकर्ड नभएमा निजले नोकरीमा प्रवेश गरेको बेलामा व्यक्तिगत विवरणमा लेखिएको जन्म दिन वा वर्षबाट हुन आएको
उमेर ।

(२) बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका कुनै कर्मचारीलाई समितिले चाहेमा नोकरीबाट अवकाश दिन सक्नेछ ।

३३. ………………………

३४. अवकाश सहुलियतः कुनै कर्मचारी बहाल रहेको पद समितिलाई आवश्यक नभएको कारणले खारेज गर्नु पर्ने भएमा समितिले त्यस्तो पदमा काम गरेका कर्मचारीलाई एक महीनाको थप तलब दिई अवकाश दिन सक्नेछ ।

३५. उपदानः पाँच वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा गर्ने कर्मचारीले समितिको सेवा छाड्दा पाउने उपदानसम्बन्धी व्यवस्था विनियममा तोके बमोजिम हुनेछ ।

३६. कर्मचारी संचय कोषः

समितिले स्थायी कर्मचारीको मासिक पारिश्रमिकबाट दश प्रतिशत संचय कोष कट्टा गरी त्यसमा समितिको तर्फबाट शतप्रतिशत रकम थप समेत गरी कर्मचारी संचयकोषमा जम्मा गरी दिनेछ ।