परिच्छेद–१० विविध

परिच्छेद–१० विविध

३७. कल्याणकारी बीमाः कुनै कर्मचारीको नोकरी अवधिमा मृत्यु भएमा अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई बीस हजार रूपैयाँ, सहायक स्तरको कर्मचारीलाई बाह्र हजार रूपैयाँ र पियन वा सो सरहलाई दश हजार रूपैया“ कल्याणकारी बीमा स्वरूप एक मुष्ट निजले इच्छाएको
व्यक्तिलाई दिइनेछ । तर कुनै कर्मचारीको बहाल टुटी सकेपछि मृत्यु भएमा त्यस्तो रकम दिइनेछैन ।

३८. कर्मचारीको सबै समय समितिको अधीन हुनेः

(१) यस नियमावलीमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक कर्मचारीको सबै समय समितिको अधीन हुनेछ र जुनसुकै समयमा पनि निजलाई समितिको काममा लगाउन सकिनेछ ।

(२) कर्मचारीले समितिबाट निर्धारित समयमा समितिको कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्छ र कार्यालय प्रमुखले मनासिब ठानेमा तोकिएको समयभन्दा १५ मिनेट सम्म ढिला गरी आएमा पनि महीनाको तीन पटकसम्म हाजिर गर्न दिन सक्नेछ ।

३९. राजीनामाः

कुनै कर्मचारीले समितिको सेवाबाट राजीनामा गर्न चाहेमा समितिमा आफ्नो राजीनामा आफूले सेवाबाट अलग हुन चाहेको मितिभन्दा कम–से–कम १५ दिनअगाडि नै पेश गर्नुपर्नेछ । सो राजीनामा अख्तियारवालाबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ ।

४०. कार्यालय निरीक्षण गर्नु पर्नेः

महाप्रबन्धकले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा घटीमा दुई पटक आफ्नो अन्तर्गतको कार्यालयको आफैले वा अन्य कुनै अधिकृतद्वारा निरीक्षण गर्नु गराउनुपर्छ । (२) उपनियम (१) बमोजिम कार्यालयको निरीक्षण गर्दा जिन्सी माल सामानहरूको समेत निरीक्षण गर्नु गराउनु पर्नेछ ।

४१. खारेजीः

राष्ट्रिय समाचार समिति नियमावली, २०२१ खारेज गरिएको छ ।