प्रशाकीय अदालत नियमावली,२०५१

प्रशाकीय अदालत नियमावली,२०५१

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन मिति                                                          २०५१।१०।१६

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।