११. पुनरावेदन खारेज नहुने 

११. पुनरावेदन खारेज नहुने 

यस नियमावली बमोजिम अदालतमा परेको पनुरावेदनको टुङ्गो नलाग्दै त्यस्तो पुनरावेदन दिने व्यक्तिको मृत्यु भएमा पनि पुनरावेदन खारेज नगरी अन्तिम किनारा गर्नु पर्नेछ ।