१६. अदालतको आदेश पालन गर्नु पर्ने 

१६. अदालतको आदेश पालन गर्नु पर्ने 

(१) अदालतबाट भएको फैसला वा आदेशको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ ।
(२) अदालतको फैसला वा आदेशको पालना नगर्ने वा अदालतको अवहेलना गर्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई अदालतले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ बमोजिम पुनरावेदन अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गरी आफ्नोे अवहेलनामा कारवाही गर्न सक्नेछ ।