१८. खारेजी र बचाउ

१८. खारेजी र बचाउ

(१) प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०४४ खारेज गरिएको छ ।
(२) प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०४४ बमोजिम भए गरेका काम कारवाहीहरु यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिने छन् ।
(३) यस नियमावलीमा लेखिएका कुराहरुमा यसै नियमावली बमोजिम र अरुमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।