Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

२. परिभाषा

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–
(क) “ऐन” भन्नाले प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “उपसमिति” भन्नाले ऐनको दफा २४ को उपदफा (२) बमोजिम गठन गरिएको उपसमिति सम्झनु पर्छ ।