१९. सूचना केन्द्रको रूपमा काम गर्ने

१९. सूचना केन्द्रको रूपमा काम गर्ने

वाणिज्य विभागले प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण सम्बन्धी सूचना केन्द्रको रूपमा समेत काम गर्नेछ ।