१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ 

(१) यी नियमहरुको नाम “राष्ट्रिय खोप कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०७०” रहेको छ ।

(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।