५. कोषको रकम अन्य काममा खर्च गर्न नसकिने 

५. कोषको रकम अन्य काममा खर्च गर्न नसकिने 

कोषको रकम नियम ४ को उपनियम (१) मा उल्लेख भएको कार्यमा बाहेक अन्यत्र खर्च गर्न सकिने छैन ।