Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

आकस्मिक कोष नियमावली, २०३१

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०३१।६।२१
संशोधनः
आकस्मिक कोष (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७०                                              २०७०।१।३०

आकस्मिक कोष ऐन, २०१६ को दफा ४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।