Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

रक्षा आर्थिक (कार्यविधि) नियमहरु, २०२२

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

२०२२।८।१४

संशोधन

रक्षा आर्थिक (कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) नियमहरु, २०७०                                                       २०७०।१।३०

प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ –