Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिच्छेद –४ विविध

८‍. न्य कार्यविधि आफैँ व्यवस्थित गर्न सक्नेः ऐन र यस नियमावलीमा लेखिएदेखि बाहेकका अन्य अदालती कार्यविधिका विषय ऐन र यस नियमावलीको प्रतिकूल  नहुने गरी अदालत आफैँले व्यवस्थित गर्न सक्नेछ ।