Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

अनुसूची -१ सजाय निर्धारणको राय किताबको ढाँचा

अनुसूची -१

(नियम ३ को उपनियम (१०) सँग सम्बन्धित)

सजाय निर्धारणको राय किताबको ढाँचा

……………अदालत

सजाय निर्धारणको राय किताब

 

 

निर्णय नम्बरमुद्दा नम्बर र दर्ता मितिमुद्दापक्ष विपक्षको नामकसूर ठहरसजाय निर्धारणकैफियत
निर्णय मितिनिर्णय नम्बरइजलास नं र न्यायाधीशकानून व्यवसायीको नाम

 

निर्णय मिति

 

 

इजलास नम्बर  र न्यायाधीशको नाम

 

 

निर्णय बेहोरा