सवारी साधन आपूर्ति सम्बन्धी सूची दर्ताको चेक लिष्ट