रंगशाला (बहाल) नियमहरू, २०१८

रंगशाला (बहाल) नियमहरू, २०१८

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

२०१८।७।२८

संशोधन

रङ्गशाला (बहाल) (पहिलो संशोधन) नियमहरु, २०७०                                                  २०७०।१।३०

रंगशालाको बहालको समयोचित व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय भएकोले प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।