अनुसूची  -१ अदालतका शाखा तथा फाँटहरु

अनुसूची  -१ अदालतका शाखा तथा फाँटहरु

अनुसूची  -१

(नियम ७  सँग सम्बन्धित)

अदालतका शाखा तथा फाँटहरु

  • प्रशासन शाखा

१. कर्मचारी प्रशासन फाँट

२. नक्सा फाँट

३. दर्ता चलानी फाँट

४. जिन्सी फाँट

  • तहसिल शाखा
  • बिगो फाँट

२. असुल तहसिल फाँट

३. दशी अभिलेख फाँट

(ग)   मुद्दा दर्ता शाखा

१. मुद्दा दर्ता फाँट

२. पुनरावेदन दर्ता फाँट

३. म्याद थप फाँट

४. पक्राउ पूर्जी अनुमति फाँट

(घ) मुद्दा शाखा:

१. मुद्दा फाँट

२. म्याद तामेली फाँट

(ङ)  निवेदन प्रतिवेदन शाखा

१. निवेदन प्रमाणीकरण फाँट

२. प्रतिवेदन फाँट

(च)  अभिलेख शाखा

१. देवानी अभिलेख फाँट

२.  फौजदारी अभिलेख

३. विशेष प्रकृतिका निवेदनको अभिलेख फाँट

(छ) सूचना प्रविधि शाखा

(ज) लेखा शाखा

(झ) कानूनी सहायता शाखा

(ञ) अन्य शाखाहरू