अनुसूची -२ बन्दी प्रत्यक्षीकरण / निषेधाज्ञाको निवेदनपत्रको ढाँचा  

अनुसूची -२ बन्दी प्रत्यक्षीकरण / निषेधाज्ञाको निवेदनपत्रको ढाँचा  

अनुसूची -२

(नियम ३७ सँग सम्बन्धित)

बन्दी प्रत्यक्षीकरण / निषेधाज्ञाको निवेदनपत्रको ढाँचा

……………जिल्ला अदालतमा चढाएको

 

निवेदनपत्र

 

विषयः ……………………………… ।

 

……………………………………………………………………………………………………………………….                   निवेदक

विरूद्ध

…………………………………………………………………………………………………………………………                  विपक्षी

 

म / हामी निम्नलिखित निवेदन गर्छु / गर्छौः

१  ………………………..

२. …………………………

 

तसर्थ यो यस विषयमा फलाना कानूनबमोजिम यो यस्तो गरिपाउँ वा यो यस्तो कुराको यो यसलाई आदेश गरिपाऊँ ।

यस निवेदनपत्रको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुट्ठा व्यहोरा लेखिएको ठहरे कानूनबमोजिम सजाय सहुँला बुझाउँला। निवेदनको कारबाहीका सम्बन्धमा अदालतलाई आवश्यक सहयोग गर्नेछु ।

निवेदक

 

(एकभन्दा बढी निवेदक भएमा १, २, ३ नम्बर दिई सबैको पूरा नाम, थर, वतन, उमेर लेखी त्यसमा लेखपढ गर्न जान्नेले हस्ताक्षरको सही र अरूले ल्याप्चे सही गर्नु पर्नेछ ।)

इति संवत् …………….. साल …………. महिना ……. गते रोज …. शुभम् ।

द्रष्टव्यः

  1. निवेदनपत्रको यो सामान्य ढाँचा हो । कुनै अरू ढाँचा यस नियमावलीद्वारा नतोकिएको भए विषयअनुसार चाहिने हेरफेर गरी यस नियमावलीको रीत पुर्‍याई प्रत्येक निवेदनपत्र यही ढाँचामा लेख्नु पर्नेछ ।
  2. निवेदनपत्रको विषयको वर्णनलाई प्रकरण छुट्याई सिलसिला नम्बर हाल्नु पर्नेछ र अन्तिम दुई प्रकरणमा नम्बर नहाली सोमध्ये पहिलोमा जुन कानूनअन्तर्गत माग गरिएको छ सकभर सोसमेत खुलाई माग र दोस्रोमा यथार्थताको उल्लेख हुनु पर्नेछ । जस्तो माथिको ढाँचामा लेखिएको छ ।