अनुसूची  –४ मिसिलको आन्तरिक निरीक्षण फाराम

अनुसूची  –४ मिसिलको आन्तरिक निरीक्षण फाराम

अनुसूची  –४

(नियम ४८ सँग  सम्बन्धित)

मिसिलको आन्तरिक निरीक्षण फाराम

………जिल्ला अदालत

 

संवत्  ………. सालको  दा. नं. ………….

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………          निवेदक / वादी

विरूद्ध

………………………………………………………………………………………………………………………….  प्रत्यर्थी/पुनरावेदक

 

मुद्दा: ……………………..

क्र.सं. निरीक्षणकर्ताको नाम निरीक्षण गरेको मिति मिसिलमा त्रुटि भए नभएको संक्षिप्त व्यहोराको टिप्पणी दिइएको निर्देशन कैफियत
१. सुपरिवेक्षक          
२. पुनरावलोकनकर्ता          
३. निरीक्षक          

द्रष्टव्य

(क)     सुपरिवेक्षक भन्‍नाले शाखा प्रमुखलाई जनाउँछ ।

(ख)     पुनरावलोकनकर्ता भन्‍नाले स्रेस्तेदार वा निजबाट तोकिएको कर्मचारीलाई जनाउँछ ।

(ग)      निरीक्षक भन्‍नाले निरीक्षण गर्न खटिएको न्यायाधीशलाई जनाउँछ ।

द्रष्टव्य

सुपरिवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता, निरीक्षकले सुपरिवेक्षण, पुनरावलोकन वा निरीक्षणको क्रममा ध्यान दिनु पर्ने मुख्य पक्षहरूः

(क)     ऐन नियमले निर्दिष्ट गरेबमोजिमको काम कारबाही समयमा सम्पन्‍न भएको छ, छैन ।

(ख)     आदेशअनुसारको काम कारबाही समयमा भएको छ, छैन ।

(ग)      म्याद तामेली वा म्याद तारिख मिलेको छ, छैन ।

(घ)      अङ्ग पुगी सकेपछि मुद्दा पेसी चढाइएको छ, छैन ।

(ङ)      मिसिलमा हुनु पर्ने कागजातहरू अद्यावधिक छ, छैन ।

(च)      एउटै त्रुटि पटक पटक दोहोरिएको छ, छैन ।

(छ)         अदालती शुल्क र अन्य कानून बमोजिम लाग्ने दस्तुर  लिएको छ, छैन ।