अनुसूची –५ फैसला र अन्तिम आदेशको ढाँचा

अनुसूची –५ फैसला र अन्तिम आदेशको ढाँचा

अनुसूची –५

(नियम ६७ सँग सम्बन्धित)

फैसला र अन्तिम आदेशको ढाँचा

…………. जिल्ला अदालत

इजलास

माननीय जिल्ला न्यायाधीश श्री ……………………

फैसला /आदेश

संवत् …………….. को  मुद्दा नं. ………………….

मुद्दा:–

निवेदक /वादीको नाम, थर वतन ………….      विपक्षी /प्रतिवादीको नाम थर, वतन …………..

 

निवेदक /वादीको साक्षी …………………….            विपक्षी /प्रतिवादीको साक्षी …………………….

………………………………………   …………………………..

………………………………………   …………………………..

कागज ………………………………                                कागज ………………………………..

 

………………………………………………………………………………

 

अदालतबाट बुझेको

साक्षी ………………

……………………..

……………………..

कागज ………………

………………………

 

 

मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य:

………………………

………………………

 

ठहर:

 

यस मुद्दामा मिसिल कागज अध्ययन गर्दा ………………………       प्रमाण भएको हुनाले ………………………

हुने ठहर्छ ।

तपसिल

१……………

२. …………..

न्यायाधीशको दस्तखत

 

इति संवत् …………….. साल …………. महिना ……. गते रोज …. शुभम् ।