अनुसूची -६ नक्कल लिन वा फोटो खिच्नको लागि दिने निवेदनको ढाँचा

अनुसूची -६ नक्कल लिन वा फोटो खिच्नको लागि दिने निवेदनको ढाँचा

अनुसूची -६

(नियम ७३ सँग सम्बन्धित)

नक्कल लिन वा फोटो खिच्नको लागि दिने निवेदनको ढाँचा

श्री …… जिल्ला अदालतमा चढाएको

 

नक्‍कलको निवेदन

 

संवत् ….. सालको …….. नं. ……

 

मुद्दा …………

 

…………………………………………….‍……………………….  निवेदक

पुनरावेदक/वादी/प्रतिवादी

विरुद्ध

……………………………………………………………………  विपक्षी

पुनरावेदक/वादी/ प्रतिवादी

 

म निवेदक निम्न बमोजिमको लिखत/लिखतहरुको नक्‍कल अड्डाकै/आफ्नै तर्फबाट सारी लिन/ फोटो खिच्न पाउँ भनी नियमबमोजिमको दस्तुर साथै राखी निवेदन गर्दछु ।

नक्‍कल लिन/ फोटो खिच्न माग गरेको लिखत/लिखतहरू

…………..

यसमा लेखिएको बेहोरा ठीक छ झुट्टा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

 

दस्तखत: …………….

निवेदक

 

(अदालतको प्रयोजनको लागि)

निवेदन दर्ता नं.                        निवेदन दस्तुर रु.

दर्ता मितिः        नक्‍कल दस्तुर प्रति पाना  रसिद नं. रु… का दरले पाना ..को जम्मा रु.

रसिद नं.

जम्मा दस्तुर रु.

फाँटवालाको दस्तखतः .

प्रमाणित गर्ने अधिकृत :

माग बमोजिमको नक्‍कल बुझी लिएँ

 

दस्तखत: …………….                                                निवेदक