अनुसूची  – ७ निरीक्षणको लागि दिने निवेदनको ढाँचा

अनुसूची  – ७ निरीक्षणको लागि दिने निवेदनको ढाँचा

अनुसूची  – ७

(नियम ७७ सँग सम्बन्धित)

निरीक्षणको लागि दिने निवेदनको ढाँचा

………………………. जिल्ला अदालतमा चढाएको निरीक्षणको निवेदनपत्र

 

दर्ता मिति:–

 

निम्नलिखित चलिरहेको / छिनिएको मुद्दाको मिसिल कागजको साधारण / तत्काल निरीक्षण गर्न पाउँ निवेदनबापत लाग्ने दस्तुर रू. …………… यसै निवेदनसाथ दाखिल गरेको छु ।

 

मुद्दाको किसिम नम्बर साल निरीक्षण गर्न चाहेको कागज पत्रको विवरण निवेदक मुद्दामा पक्ष वा वारिस नभए निरीक्षण गर्न चाहेको कारण जुन व्यक्तिले निरीक्षण गर्ने हो, त्यसको नाम र ठेगाना
           

 

 

निवेदक:–

निजको सही:–

ठेगाना:–

अदालतको प्रयोगको लागि

१.       निरीक्षण गराउने कर्मचारीले मिसिल मागेको मिति र समय।

२.       निरीक्षण गराउने कर्मचारीले मिसिल पाएको मिति र समय।

३.       निरीक्षण गराउने कर्मचारीले मिसिल सम्बन्धित फाँटमा बुझाएको मिति र समय।

 

 

 

इति संवत् …………….. साल …………. महिना ……. गते रोज …. शुभम् ।