अनुसूची – ८ निरीक्षण दर्ता किताबको ढाँचा

अनुसूची – ८ निरीक्षण दर्ता किताबको ढाँचा

अनुसूची – ८

(नियम  ७९ सँग  सम्बन्धित)

निरीक्षण दर्ता किताबको ढाँचा

………….. जिल्ला अदालत

संवत् ……………. सालको निरीक्षण दर्ता किताब

 

सि.नं. निरीक्षण निवेदनपत्रको सिलसिला नम्बर आदेश मिति आदेश दिने पदाधिकारी निरीक्षण गर्ने आदेश भएको व्यक्तिको नाम र ठेगाना जुन मुद्दाका मिसिल कागजातको निरीक्षण गर्न दिने आदेश भएको त्यस मुद्दाका साल, किसिम नम्बर निरीक्षण गर्नेले केही कुरा टिपेको भए कुन कुन कागजपत्रबाटै टिपेको हो ? निरीक्षण गर्दा कति समय लाग्यो ? निरीक्षण गराउने कर्मचारीको सही निरीक्षण गर्ने व्यक्तिको सही