अनुसूची – १,ऐनको दफा १८ र नियम ४ संग सम्बन्धित-स्थायि भवन,इमारत,पर्खाल आदिको क्षतिपूर्तिको दरको तालिका