अनुसूची  -९ निवेदनपत्रको ढाँचा

अनुसूची  -९ निवेदनपत्रको ढाँचा

अनुसूची  -९

(नियम १०६सँग सम्बन्धित)

निवेदनपत्रको ढाँचा

………………. जिल्ला अदालतमा चढाएको

निवेदनपत्र

विषय …………………………

मुदा नः

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. निवेदक

विरूद्ध

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… विपक्षी

म / हामी निम्नलिखित निवेदन गर्छु / गर्छौं:–

१. ………………………….

२. ………………………….

तसर्थ यो विषयमा फलाना कानूनबमोजिम यो यस्तो गरिपाउँ वा यो यस्तो कुराका यो यसलाई आदेश गरिपाऊँ।

यस निवेदनपत्रको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुट्टा व्यहोरा लेखेको ठहरे कानूनबमोजिम सजाय सहुँला बुझाउँला।

 

……………………

निवेदक

 

(एकभन्दा बढी निवेदक भएमा १, २, ३ नम्बर दिई सबैको पूरा नाम, थर, वतन, उमेर लेखी त्यसमा लेखपढ गर्न जान्‍नेले हस्ताक्षरको सही र अरूले ल्याप्चे सही गर्नु पर्नेछ ।)

 

इति संवत् …………….. साल …………. महिना ……. गते रोज …. शुभम् ।