मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली,२०७५

मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली,२०७५

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन मिति

२०७५।०५।०१

 

मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन,२०७४ को दफा २८८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।