परिच्छेद –१ प्रारम्भिक

परिच्छेद –१ प्रारम्भिक

१.    संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरुको नाम “मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली,२०७५” रहेको छ।

(२) यो नियमावली संवत् २०७५ साल भदौ १ गते देखि प्रारम्भ हुनेछ ।

२.    परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,-

  • “अदालत” भन्नाले सम्बन्धित अदालत सम्झनु पर्छ।
  • “ऐन” भन्नाले मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ सम्झनु पर्छ ।
  • “तहसिलदार” भन्नाले जिल्ला अदालतको तहसिलदार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले फैसला कार्यान्वयन अधिकारीलाई समेत जनाउँछ ।
  • “पक्ष” भन्नाले मुद्दा मामिलाको वादी वा प्रतिवादी सम्झनु पर्छ ।
  • “सम्बन्धित अधिकारी” भन्नाले कुनै काम गर्न जिम्मेवारी भएको अधिकारीलाई सम्झनु पर्छ ।