विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन सम्बन्धी कार्यको सूची दर्ताको चेक लिष्ट