अनुसूची -१ लिखत फिर्ता वा दरपीठ अभिलेख ढाँचा

अनुसूची -१ लिखत फिर्ता वा दरपीठ अभिलेख ढाँचा

अनुसूची -१

(नियम १३ सँग सम्बन्धित)

लिखत फिर्ता वा दरपीठ अभिलेख ढाँचा

……………..अदालत

लिखत फिर्ता वा दरपीठको अभिलेख

 

क्र सं लिखत दर्ता गर्न ल्याउनेको नाम थर दर्ता गर्न ल्याएको लिखतको विषय फिर्ता वा   दरपीठ गरेको  मिति फिर्ता वा दरपीठ गर्नाको कारण फिर्ता वा   दरपीठ उपर निवेदन परेको  मिति निवेदनमा भएको आदेश कैफियत