अनुसूची -२ वादी वा निजको कानून व्यवसायी आफैँले तामेल गर्न बुझेको म्याद सूचनाको अभिलेखको ढाँचा

अनुसूची -२ वादी वा निजको कानून व्यवसायी आफैँले तामेल गर्न बुझेको म्याद सूचनाको अभिलेखको ढाँचा

अनुसूची -२

(नियम १५ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

वादी वा निजको कानून व्यवसायी आफैँले तामेल गर्न बुझेको म्याद सूचनाको अभिलेखको ढाँचा

………………..अदालत

वादी वा निजको कानून व्यवसायी आफैँले तामेल गर्न बुझेको म्याद सूचनाको अभिलेख

क्र सं मुद्दाको नम्बर र दायरी मिति वादीको नाम थर वतन मुद्दाको नाम फाँट र फाँटवालाको नाम म्याद बुझ्ने वादी वा कानून व्यवसायीको नाम, थर  र  कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र नम्बर

 

म्याद जारी भएको प्रतिवादीको नाम, थर बुझेको म्यादको प्रति म्याद बुझेको मिति र दस्तखत तामेली मिति फाँटवालाले बुझेको मिति र दस्तखत बेरीतपूर्वक तामेल भएको भए सोको  कारण पूनः तामेल गर्न पठाएको भए सोको कारण र मिति कैफियत