अनुसूची -३ वादी वा निजको कानून व्यवसायीले प्रतिवादीलाई म्याद बुझाएको प्रतिवेदनको ढाँचा

अनुसूची -३ वादी वा निजको कानून व्यवसायीले प्रतिवादीलाई म्याद बुझाएको प्रतिवेदनको ढाँचा

अनुसूची -३

(नियम १५ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

वादी वा निजको कानून व्यवसायीले प्रतिवादीलाई म्याद बुझाएको प्रतिवेदनको ढाँचा

………………..अदालतमा पेश गरेको

वादी वा निजको कानून व्यवसायीले प्रतिवादीलाई म्याद बुझाएको प्रतिवेदन

 

मुद्दा नं………………

वादी…………………………………प्रतिवादी……………………………..भएको………………………..मुद्दामा यस अदालतबाट मिति …………. मा बुझेको प्रतिवादीको नामको म्याद बुझाई देहाय बमोजिमको विवरण सहित यो प्रतिवेदन पेश गरेको छु ।व्यक्ति वा अन्य बेहोरा फरक पारी म्याद बुझाएको छैन ।लेखिएको बेहोरा ठीक छ, फरक परे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला।

अदालतबाट बुझेको म्यादको प्रति…………….

प्रतिवादीलाई बुझाएको म्यादको प्रति…………..

प्रतिवादीले म्याद बुझेको मिति ……..

म्याद बुझ्ने प्रतिवादीको ‍टेलिफोन नम्बरः……..

म्याद बुझाउन नसकेको प्रतिवादीको नाम र  सोको कारण…

 

वादी वा निजको कानून व्यवसायीको नामः

दस्तखतः

मितिः

 

अदालतबाट

प्रतिवेदनसाथ पेश हुन आएको तामेली म्यादहरु जाँच गर्दा रीत पुर्‍याई/बेरीतसँग बुझाएको देखिँदा पेश गरेको छु।

…… …… ……          …… …… ……                 …… …… ……

फाँटवाला                      मिति                          अधिकृत