अनुसूची -४ म्याद तामेली सम्बन्धी कार्यको अभिलेखको ढाँचा

अनुसूची -४ म्याद तामेली सम्बन्धी कार्यको अभिलेखको ढाँचा

अनुसूची -४

(नियम १५ को उपनियम (४) सँग सम्बन्धित)

म्याद तामेली सम्बन्धी कार्यको अभिलेखको ढाँचा

……………… अदालत

म्याद तामेली सम्बन्धी कार्यको अभिलेख

म्याद तामेल गर्ने कर्मचारीको  नामः

क्र सं मुद्दाको नम्बर र दायरी मिति वादी प्रतिवादीको नाम थर वतन मुद्दाको नाम फाँट र फाँट वालाको नाम म्याद तामेल गर्नुपर्ने व्यक्तिको नाम थर तामेलदारले बुझेको मिति र दस्तखत तामेली मिति फाँटवालाले बुझेको मिति र दस्तखत बेरीतपूर्वक तामेल भएको भए सोको  कारण पूनः तामेल गर्न पठाएको भए सोको कारण र मिति  

कैफियत