अनुसूची -५ म्याद तामेली सम्बन्धी प्रतिवेदनको ढाँचा

अनुसूची -५ म्याद तामेली सम्बन्धी प्रतिवेदनको ढाँचा

अनुसूची -५

(नियम १५ को उपनियम (५) सँग सम्बन्धित)

म्याद तामेली सम्बन्धी प्रतिवेदनको ढाँचा

………………….. अदालत

म्याद तामेली सम्बन्धी प्रतिवेदन

 

मुद्दा नं………………

वादी………………………………………………….. प्रतिवादी…………………………………………. भएको…………………………………………………… मुद्दामा यस अदालतबाट जारी भएको जना…………. का नामको म्याद/सूचना/जनाउ तामेल गर्न यस अदालतबाट खटिएकोमा देहाय बमोजिमको विवरण सहित यो म्याद तामेली सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गरेको छु ।लेखिएको बेहोरा ठीक छ, फरक परे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला।

तामेली म्याद प्रति…………….            म्याद बुझेको मितिः

बेतामेली म्याद प्रति…………..

जम्मा प्रति…

तामेल हुन नसकेको भए सोको कारण…

तामेल गर्न खटिएको मितिः

तामेल गरेको मितिः

फिर्ता गरेको नक्कल थानः

नगरपालिका/गाउँपालिकाको वडा समितिको कार्यालयमा बुझाएको भरपाई थानः

म्याद तामेल गर्ने कर्मचारीको नामः

दस्तखतः

मितिः

 

अदालतबाट

यो प्रतिवेदनसाथ पेश हुन आएको तामेली म्यादहरु जाँच गर्दा रीत पुर्‍याई/बेरीतसँग तामेल भएको देखिँदा पेश गरेको छु।

…… …… ……               …… …… ……                 …… …… ……

फाँटवाला                        मिति                          अधिकृत