अनुसूची -६ अन्य अदालतमा तामेल गर्न पठाएको म्याद सूचनाको अभिलेखको ढाँचा

अनुसूची -६ अन्य अदालतमा तामेल गर्न पठाएको म्याद सूचनाको अभिलेखको ढाँचा

अनुसूची -६

(नियम १५ को उपनियम (६) सँग सम्बन्धित)

अन्य अदालतमा तामेल गर्न पठाएको म्याद सूचनाको अभिलेखको ढाँचा

…….. अदालत

अन्य अदालतमा तामेल गर्न पठाएको म्याद सूचनाको अभिलेख

 

क्रसं मुद्दाको नम्बर र दायरी मिति वादी प्रतिवादीको नाम थर मुद्दाको नाम फाँट र फाँटवालाको नाम म्याद तामेल गर्नुपर्ने व्यक्तिको नाम थर वतन पठाएको अदालतको नाम म्याद पठाएको पत्रको च नं र मिति तामेली मिति तामेली म्याद प्राप्त भएको मिति प्राप्त पत्रको च नं र मिति फाँटवालाले बुझेको मिति र दस्तखत कंफियत