अनुसूची -७ तारिखमा नबस्ने अनुमतिको लागि पेश गरेको निबेदनको ढाँचा

अनुसूची -७ तारिखमा नबस्ने अनुमतिको लागि पेश गरेको निबेदनको ढाँचा

अनुसूची -७

(नियम २४ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

तारिखमा नबस्ने अनुमतिको लागि पेश गरेको निबेदनको ढाँचा

……..अदालत

विषयः तारिखमा नबस्ने अनुमति पाउँ ।

मुद्दा नं…

मुद्दाः

………… …………. ………… ………….. ………….. ………              निवेदक।वादी।प्रतिवादी

विरुद्ध

………… …………. ………… ………….. ………….. ………              विपक्षी।वादी।प्रतिवादी

म………… …………. ………… वादी।प्रतिवादी भएको प्रस्तुत मुद्दामा प्रमाण बुझ्ने कार्य सम्पन्न भईसकेको र अब मलाई तारिखमा नबस्ने चाहना भएको हुँदा मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा 135 को उपदफा (2) बमोजिम तारिखमा नबस्ने अनुमतिका लागि यो निवेदन पेश गरेको छु।मुद्दाको कारबाही सम्बन्धी जानकारी मेरो कानून व्यवसायी वा अदालतको वेबसाइट लगायतका अन्य कुनै माध्यमबाट म स्वयंले लिनेछु । मुद्दाको कारबाहीको क्रममा अदालतले उपस्थित हुने भनी जुनसुकै बखत आदेश दिएमा उपस्थित हुने बेहोरासमेत अनुरोध  गर्दछु ।

 

निवेदक

नामः

सहिछापः

 

इति संवत् ……. साल ……….. महिना ……… गते रोज … शुभम् ।