परिशिष्ट–४ आगन्तुक शब्द

परिशिष्ट–४ आगन्तुक शब्द

(भाग २ को २.१.१६ सँग सम्बन्धित)
आगन्तुक शब्द

आगन्तुक शब्द                                             नेपाली शब्द
एमिकस क्युरी                                             अदालत सहयोगी
हाबी हुनु                                                      प्रभावकारी हुनु
खिलाफमा                                                   विरोधमा, विरूद्धमा
अपिल                                                          पुनरावेदन
रजिस्ट्रेसन                                                    राजिनामा/पञ्जीकरण
नम्बर                                                            दफा
पुलिस                                                           प्रहरी
डाइरेक्टर                                                     निर्देशक
हायर सेकेण्डरी बोर्ड                                    उच्च शिक्षा परिषद
ग्रान्ट कमिसन                                              अनुदान आयोग
मुट कोर्ट                                                       अभ्यास अदालत