अनुसूची -९ पूर्व सुनुवाई छलफलको अभिलेखको ढाँचा

अनुसूची -९ पूर्व सुनुवाई छलफलको अभिलेखको ढाँचा

अनुसूची -९

(नियम ३४ को उपनियम (६) सँग सम्बन्धित)

पूर्व सुनुवाई छलफलको अभिलेखको ढाँचा

……………. अदालत

पूर्व सुनुवाई छलफलको अभिलेख

 

वादीः                                                                प्रतिवादीः

मुद्दा र मुद्दा नम्बरः

 

आजको पूर्व सुनुवाई छलफलमा हामी दुवै पक्षहरुले आ आफ्नो दाबी, जिकीर र प्रमाणका सम्बन्धमा छलफल गरी मुद्दामा ठहर गर्ने विषय, बुझ्नु पर्ने प्रमाण र मुद्दाको कारबाहीका सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको सहमति गरियोः-

  • यकिन गरिएका मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने विषय

२.

  • छलफलबाट भएका सहमतिहरुः

१.

२.

 

वादीको सहीछाप               वादीको तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीको नाम

 

प्रतिवादीको सहीछाप          प्रतिवादीको तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीको नाम

 

 

इति संवत् ……. साल ……….. महिना ……… गते रोज … शुभम् ।